Статут ГО Центр правових та політичних досліджень “СІМ”

1. Загальні положення
1.1.    Громадська організація «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»»  (надалі – Організація) створена у відповідності до Конституції України Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. Організація діє на підставі Статуту, який розроблений відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності громадської організації.
1.2.    Організація є недержавною, неприбутковою, непідприємницькою, неполітичною громадською організацією.
1.3.    Організація діє на засадах самоврядності, демократичності, відкритості, прозорості та публічності, рівноправності її членів і засновників та у відповідності до чинного законодавства.
1.4.    Організація є юридичною особою. Організація може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Організація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк, та символіку, зразки якої затверджуються Правлінням, а символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.5.    Повне найменування Організації українською мовою: Громадська організація «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»»;
1.6.    Повне найменування Організації англійською мовою: SIM Legal and Political Research Center;
1.7.    Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО ЦППД «СІМ»;
1.8.    Скорочене найменування Організації англійською мовою:  SIM  LPRC.

2. Мета Організації
2.1.    здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів членів Організації;
2.2.    сприяння становленню громадянського суспільства та верховенства права, здійсненню правової реформи в Україні.

3. Цілі та напрями діяльності Організації
3.1.    Для досягнення статутної мети Організація у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:
3.1.1. пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, правове просвітництво та освіта;
3.1.2. правовий захист жертв порушень прав людини;
3.1.3. підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;
3.1.4. збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основоположних свобод;
3.1.5. сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості;
3.1.6. аналіз виборчого законодавства та практики проведення виборів;
3.1.7. сприяння належному здійсненню виборів та референдумів, що проводяться у відповідності до виборчого законодавства;
3.1.8. пошук та застосування форм ефективної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод, надання максимального сприяння законодавчим та виконавчим органами, органам місцевого самоврядування у створенні гарантій дотримання прав людини та основоположних свобод;
3.2.    Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
3.2.1. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;
3.2.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,  їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.2.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.2.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.2.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.2.6. проводити мирні зібрання;
3.2.7. здійснювати спостереження за виборами та референдумами, у тому числі через реєстрацію своїх представників у якості офіційних спостерігачів;
3.2.8. засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);
3.2.9. здійснювати видавничу діяльність у відповідності до законодавства України;
3.2.10. готувати, публікувати або поширювати інформаційні матеріали, засоби масової інформації та іншу видавничу продукцію з метою реалізації мети створення Організації;
3.2.11. організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси окремих осіб в судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно до законодавства;
3.2.12. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;
3.2.13. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;
3.2.14. вести підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
3.2.15. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
3.2.16. проводити конференції, семінари, конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи;
3.2.17. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
3.2.18. відряджати представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації;
3.2.19. проводити громадські дослідження, моніторинги з дотримання прав людини та основоположних свобод, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;
3.2.20. проводити громадські розслідування порушень прав людини та основоположних свобод;
3.2.21. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;
3.2.22. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в відповідності до законодавства України;
3.2.23. проводити культурно-просвітницькі та освітні заходи.
3.3.    Організація зобов’язана щорічно оприлюднювати звіт про свою діяльність.
3.4.    Організація не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію або блок, жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України чи в органі місцевого самоврядування, жодного кандидата на посаду Президента України. Термін «не підтримує» у цій статті має розумітися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи або дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, надання підпису підтримки тощо.

4. Члени Організації, їхні права та обов’язки. Порядок набуття і припинення членства.
4.1. Членство в Організації є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть участь у її діяльності.
4.2. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління Організації, або загальні Збори Організації, на черговому засіданні на підставі особистої письмової заяви громадянина на ім’я голови Правління Організації про бажання стати членом Організації.
4.3. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації.
4.4. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організації;
 • на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • сплачувати внески, якщо такі будуть прийняті Правлінням або загальними Зборами;

4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Правлінням Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Правління Організації.
4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7:

 • за власним бажанням шляхом подання заяви до Правління Організації, яке приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;
 • смерті члена Організації.

5. Структура та управління Організації
5.1.    Керівними органами Організації є:
5.1.1. Загальні збори;
5.1.2. Правління;
5.1.3. Голова Правління;
5.1.4. Ревізійна комісія;
5.1.5. Директор;
5.2.    Загальні збори
5.2.1. Загальні збори є вищим керівним органом Організації.
5.2.2. В Загальних зборах мають право приймати участь члени Організації. Один член Організації має один голос.
5.2.3. Порядок роботи Загальних зборів є таким:
5.2.3.1. Загальні збори скликаються Головою правління не рідше одного разу на два роки.
5.2.3.2. Позачергові Загальні збори скликаються Головою правління за власною ініціативою, за рішенням Правління, на вимогу Ревізійної комісії або на вимогу не менше 1/10 складу членів Організації. Загальні збори скликаються один раз на два роки за рішенням Правління Організації.
5.2.3.3. У випадку, якщо Голова Правління Організації не скликає Загальні збори у 30-денний строк після одержання письмової вимоги не менше 1/10 членів Організації, члени Організації, що звернулися з такою вимогою, створюють організаційний комітет з проведення позачергових Загальних зборів, який у частині скликання та проведення Загальних зборів має повноваження Голови правління та Правління.
5.2.3.4. Про проведення Загальних зборів Громадської організації  Голова Правління Громадської  організації повідомляє всіх членів Громадської  організації не пізніше ніж за 10 (десять) днів до їх скликання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного, в тому числі шляхом використання засобів зв’язку (поштовий, телеграфний; електронний).
При  цьому допускається прийняття рішень Загальних зборів Громадської організації  шляхом опитування та голосування членів Громадської організації із використанням засобів зв’язку (поштовий, телеграфний, електронний), якщо окремі члени Загальних зборів Громадської  організації письмово повідомили за 3 календарні дні до засідання Загальних зборів Громадської  організації про неможливість взяти особисту участь у ньому.
Рішення Загальних зборів приймаються шляхом голосування. Загальні збори приймають всі рішення простою більшістю голосів присутніх на зборах, крім рішень про зміни і доповнення до Статуту, припинення діяльності Організації, припинення діяльності відокремлених підрозділів, відчуження більш як 50 % майна Організації, які потребують 3/4 голосів присутніх на зборах членів Організації.
5.2.3.4. Будь-який член Організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів.
5.2.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 60% членів Організації.
5.2.5. До компетенції Загальних зборів входить:
5.2.5.1. внесення змін та доповнень до Статуту;
5.2.5.2. прийняття та виключення членів Організації;
5.2.5.3. обрання та відкликання членів Правління, Голови правління, членів Ревізійної комісії;
5.2.5.4. ухвалення внутрішніх нормативних документів Організації, ухвалення яких виходить за межі компетенції Правління, Голови правління або Директора організації;
5.2.5.5. скасування або внесення змін до рішень Правління;
5.2.5.6. затвердження довгострокових стратегічних планів та планів діяльності Організації на наступні два роки;
5.2.5.7. затвердження фінансового та змістовного звітів про діяльність Організації за минулий період;
5.2.5.8. розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Організації;
5.2.5.9. затвердження фінансового плану Організації на наступні два роки;
5.2.5.10. контроль за виконанням стратегічного плану діяльності Організації;
5.2.5.11. прийняття рішення за скаргами на дії та рішення керівних органів Організації;
5.2.5.12. прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
5.2.5.13.прийняття рішення щодо створення відокремлених підрозділів або представництв Організації.
5.2.5.14. будь-які інші питання діяльності Організації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Організації, якщо Загальні збори приймуть відповідне рішення.
5.2.6. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 всіх присутніх членів Організації, крім випадків, що визначені цим Статутом.
5.2.7. Ведення протоколів Загальних зборів Організації та їхнє зберігання організовується Директором Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Організації. Будь-який член Організації має право висловити зауваження щодо точності відображення у протоколі перебігу Зборів та вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколу затверджуються Загальними зборами.
5.3.    Правління
5.3.1. Кількісний та персональний склад Правління Організації визначається Загальними зборами. Член Правління обирається строком на два роки.
5.3.3. Порядок роботи Правління є таким:
5.3.3.1. Чергові засідання Правління скликаються Головою правління не рідше одного разу на шість місяців, а позачергові – у будь-який час Головою правління або будь-яким членом Правління;
5.3.3.2. Порядок денний засідання Правління формується Головою Правління або тим членом Правління, який скликав засідання Правління, на підставі отриманих ним пропозицій членів Правління та Директора Організації;
5.3.3.3. Голова Правління або член Правління, який скликав засідання Правління, письмово повідомляє членів Правління, Директора про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Правління не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Правління.
5.3.3.4. Правління обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Правління, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.
5.3.4. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Правління.
5.3.5. До компетенції Правління входить:
5.3.5.1. розробка стратегії діяльності Організації;
5.3.5.2. схвалення змістовного та фінансового звітів;
5.3.5.3. схвалення фінансового плану Організації на наступний рік;
5.3.5.4. нагляд за поточною діяльністю Організації;
5.3.5.5. розгляд та затвердження нових програм та проектів Організації;
5.3.5.6. розгляд, узгодження та передання на затвердження Загальним зборам фінансового плану Організації на наступні два роки;
5.3.5.7. розгляд, узгодження та передання на затвердження Загальним Зборам змістовного та фінансового звітів про діяльність Організації за минулий період;
5.3.5.8. ухвалення регламентів, політик, процедур та інших нормативних документів, що стосуються:

 • завдань Секретаріату Організації;
 • основ фінансових процедур та фінансового звітування Організації;
 • посадових обов’язків Директора організації;
 • обов’язків членів Організації;

5.3.5.9. підготовка Загальних зборів, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення;
5.3.5.10. забезпечення виконання стратегічних та поточних планів діяльності Організації;
5.3.5.11. затвердження емблеми Організації, іншої атрибутики та символіки Організації;
5.3.5.12. призначення та звільнення Директора;
5.3.5.13. прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;
5.3.5.14. прийняття рішення про утворення юридичних осіб або входження у якості учасників до складу юридичних осіб;
5.3.5.15. вирішення всіх інших питань діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів;
5.3.6. Рішення Правління ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Рішення про призначення Директора має бути прийнято 2\3 від складу Правління.
5.3.7. Ведення протоколів засідань Правління та їхнє зберігання організовується Директором. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації.
5.3.8. Правління може прийняти рішення шляхом голосування за допомогою засобів зв’язку. Порядок прийняття рішень шляхом електронного голосування або за допомогою інших засобів зв’язку, також перелік рішень, які не можуть ухвалюватися поза засіданнями Правління, визначається Регламентом Правління.
5.4. Голова Правління
5.4.9. Посаду Голови Правління займає особа, що обирається Загальними зборами зі складу Правління строком на два роки. Голова Правління може бути звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням.
5.4.10. До компетенції Голови Правління належить:
5.4.10.1. організація роботи Правління;
5.4.10.2. подання Правлінню на затвердження та звільнення кандидатури Директора;
5.4.10.3. скликання засідань Правління та формування порядку денного засідань Правління;
5.4.10.4. інші повноваження, вказані в цьому Статуті.
5.4.10.5. Голова правління звітує про діяльність правління на  кожних Загальних зборах членів Організації.  На вимогу 1/10 членів Організації, їм у 30 – денний термін надається письмовий звіт.
5.5.    Директор
5.5.1. Директор є виконавчим органом Організації, призначається Правлінням на терміном 2 роки за пропозицією Голови правління. Директор не може бути членом Правління. Повноваження Директора припиняються за рішенням Правління або за власним бажанням.
5.5.2. До компетенції Директора належить:
5.5.2.1. здійснення поточного керівництва діяльністю Організації між засіданнями Правління, організація виконання рішень Правління;
5.5.2.2. представництво Організації у відносинах з органами державної влади та управління, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;
5.5.2.3. укладення від імені Організації без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів та інше;
5.5.2.4. укладення та розірвання трудових договорів із співробітниками Секретаріату Організації;
5.5.2.5. затвердження зразків печаток та штампів;
5.5.2.6. підписання всіх фінансових документів та документів, ухвалених рішенням Правління;
5.5.2.7. підписання інших документів від імені Організації, на підставі рішення Правління;
5.5.3. Директор звітує про діяльність Організації не менш ніж один раз на шість місяців перед Правлінням, і не менш ніж один раз на два роки  – перед Загальними зборами.
5.5.4. Директор діє виключно в межах повноважень, що надані йому цим Статутом, рішень Правління та Загальних зборів Організації.
5.5.5. Директор керує Секретаріатом Організації, завдання якого визначаються рішенням Правління.
5.6.    Ревізійна комісія
5.6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається з 3-ох осіб, які обираються Загальними зборами терміном на два роки з правом переобрання.
5.6.2. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансової частини звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.
5.6.3. Ревізійна комісія:
5.6.3.1. здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Організації, зокрема цільове використання ресурсів відповідно до грантових угод та/або рішень керівних органів Організації та впровадження рекомендацій зовнішнього та внутрішнього аудиту;
5.6.3.2. вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
5.6.3.3. надає результати перевірок Загальним зборам;
5.6.3.4. у разі виявлення зловживань посадових осіб Організації чи виникнення загрози суттєвим інтересам Організації має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів.
5.6.4. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам.
5.6.5. Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління або Директором. Члени Ревізійної комісії не можуть перебувати з Організацією у трудових правовідносинах.
5.6.6. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.
5.6.7. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на  кожних Загальних зборах членів Організації. 

6. Оскарження рішень керівних органів Організації
6.1.    Оскарження рішень чи дій Директора:
6.1.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Директора до Голови правління. Скарга подається особисто членом Організації.
6.1.2. Голова Правління зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова правління має отримати письмові пояснення від Директора, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
6.1.3. За результатами розгляду скарги Голова правління приймає рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
6.1.4. Якщо Голова правління вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, він передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Правління, про що повідомляє особу, що подала скаргу.
6.1.5. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
6.2.    Оскарження рішень чи дій Голови правління.
6.2.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Голови правління до Правління.
6.2.2. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів правління, який має отримати письмові пояснення від Голови правління, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
6.2.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
6.2.4. Якщо Правління вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, воно передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Загальних зборів, про що повідомляє особу, що подала скаргу.
6.2.5. Загальні збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляється особа, що подала скаргу.
6.3.    Оскарження рішень чи дій Правління
6.3.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Правління до Загальних зборів. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів правління, який має отримати письмові пояснення від Голови правління, а також може отримати пояснення від інших членів Правління, особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
6.3.2. На найближчому засіданні Загальних зборів розглядається скарг і приймається рішення, про яке повідомляється особу, що подала скаргу.
6.4.    Оскарження до Ревізійної комісії
6.4.1. Член Організації може оскаржити будь-яке рішення або дії Директора, Голови правління або Правління, що стосуються фінансових аспектів діяльності Організації, до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова ревізійної комісії має отримати письмові пояснення від особи Директора або Голови правління, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
6.4.2. За результатами розгляду скарги Ревізійна комісія ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

7. Майно, майнові права та обов’язки Організації. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації.
7.1. Організація в порядку, що передбачений законодавством, може набувати права власності на окремі речі, в тому числі нерухомість. Майном Організації вважаються сукупність речей, що знаходяться у неї на праві користування, володіння чи розпорядження, а також майнові права та обов’язки.
7.2. Члени Організації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Організації. Члени Організації можуть користуватися майном Організації на підставі укладених угод.
7.3. Організації може належати будь-яке майно, майнові та немайнові права, які є об’єктом права власності згідно законодавства України.
7.4. Джерелами формування майна Організації є:
7.4.1. благодійні пожертвування;
7.4.2. безповоротна фінансова та інша допомога;
7.4.3. прибуток;
7.4.4. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
7.5. Організація не може отримувати фінансування у будь-якій формі від політичних партій, політичних блоків, керівників політичних партій та політичних блоків.
7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до укладених нею угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відповідно до чинного законодавства.
7.7. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації чи один одного, якщо інше не передбачене договорами, укладеними між ними.
7.8. Внутрішніми нормативними актами Організації може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.
7.9. Отриманий прибуток використовується лише на цілі, передбачені цим Статутом.
7.10. Розподіл доходів (прибутків), майна або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб не допускається.
7.11.  Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (статутом) Організації.
7.12.Майно та кошти Організації не можуть бути предметом застави.

8. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання
8.1.Організація може мати відокремлені підрозділи. Відокремленими підрозділами Організації є її філії та представництва. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.
8.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.
8.3. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі положень про них затверджених Правлінням Організації.
8.4. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює його голова призначений Правлінням Організації. Голова відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності виданої Організацією.
8.5. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються у встановленому законом порядку до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.
8.6. Припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації відбувається за рішенням Загальних зборів членів Організації, припинення діяльності Організації або за рішенням суду у встановленому законом порядку.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації
9.1.    Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам.
9.2.    Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту ухвалюється 3/4 голосів присутніх на зборах членів Організації

10. Припинення діяльності Організації
10.1. Діяльність Організації припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Загальних зборів членів Організації у порядку, визначеному законодавством.
10.2. Ліквідація Організації проводиться:

 • за рішенням Загальних зборів членів Організації;
 • за рішенням суду.

Рішення Загальних зборів про припинення діяльності Організації приймається 3/4 голосів присутніх членів на Загальних зборах Організації.
10.3. Ліквідація Організації  здійснюється призначеною Загальними зборами членів Організації ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Організації за рішенням суду – ліквідатором, що призначається цим судом.
10.4. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами Організації. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує інформацію про ліквідацію Організації з визначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Організації, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховуються з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам членів Організації або суду, що призначив ліквідатора.
10.5. У результаті  ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення всі активи Організації  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
10.6. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

11. Кінцеві бенефіціарні власники
11.1. Кінцеві бенефіціарні власники Організації відсутні, оскільки відсутні особи, які чинять прямий або непрямий вирішальний вплив на діяльність Організації.
11.2. Загальні збори є вищим керівним органом, який реалізовує право власності Організації та управління в порядку, передбаченому законом та цим  статутом.
11.3. Загальні збори правомочні вирішувати будь-які питання діяльності Організації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Організації.  Керівні органи Організації є підзвітні Загальним зборам.

12. Заключні положення
12.1.  Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Правлінню. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Правління ухвалює рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримано 3/4 голосів від загального складу Правління.

 

Статут ГО Центр правових та політичних досліджень “СІМ” (.pdf)